วันที่เสนอ / Date
หน่วยงาน /Faculty
ประเภท / Type
ชื่อเรื่อง / Title
ชื่อผู้เสนอ / Name
กิจกรรม /Event
ปีงบประมาณ / Year
เลขเรียกหนังสือ / Call Number
สถานะ /Status
16/10/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 BF456.R2 .ค115 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
08/10/2018 บริหารธุรกิจ หนังสือภาษาไทย เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ ณัฐชยา ทินกูล recommend 2562 - รอพิจารณา
05/10/2018 วิศวกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น กิตติเดช แม่นปืน recommend 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
02/10/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Pathways to Astronomy ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 -
02/10/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย สุดน่านรัก มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
27/09/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Novel Proteins for Food, Pharmaceuticals and Agriculture: Sources, Applications and Advances กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ recommend 2561 e-book ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาต่างประเทศ Citation Analysis of Theses and Dissertations พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาไทย กลยุทธ์การทำงานท่ามกลางหมู่ผีดิบ พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
26/09/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย อกเกือบหักแอบรักคุณสามี นัยนา แซ่ลิ้ม recommend 2562 - รอพิจารณา
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาไทย อีลอน มัสก์ อัจฉริยะผู้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
22/09/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ข้าวโพดหวานอินทรีย์2 รุ้งนภา บัวระภา recommend 2562 - รอพิจารณา
14/09/2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Buddhist Architecture ปฏิพล ยอดสุรางค์ recommend 2561 - รอพิจารณา
07/09/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Science and the Garden: The Scientific Basis of Horticultural Practice 3rd ed. Edition ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ recommend 2561 e-book ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
05/09/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Cleaning and disinfection of food factories: a practical guide สุดสาย ตรีวานิช recommend 2561 - รอพิจารณา
03/09/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย มนต์ทศทิศ มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
03/09/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
02/09/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย นางพญาเม่งจู ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
31/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย ปลาวาฬไม่ไปทำงาน ดวงเดือน ตันติเวชกุล recommend 2562 - รอพิจารณา
25/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์ recommend 2562 JZ1767.A5 .ช23 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
25/08/2018 อุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาไทย อกเกือบหัก แอบรักสามี อารียา แดงแย้ม recommend 2562 - รอพิจารณา
23/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย อัสวัด รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์ recommend 2562 - รอพิจารณา
20/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาต่างประเทศ Thermal Processing of Ready‐to‐Eat Meat Products นิรันดร จันทร์ลาด recommend 2561 -
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Identity Process Theory Identity, Social Action and Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 BF637.B4 .F57 2010 พร้อมให้บริการ
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Principles of Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Psychology Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century, 12th Edition นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ The Psychology of Radical Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Diversity and Difference in Childhood: Issues for Theory and Practice มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ On Critical Pedagogy มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Pedagogy of the Oppressed มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Transitioning to Concept-Based Curriculum and Instruction : How to Bring Content and Process Together มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
17/08/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Developing and Maintaining a Positive Food Safety Culture สุดสาย ตรีวานิช recommend 2561 - รอพิจารณา
16/08/2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ World Heritage, Urban Design and Tourism: Three Cities in the Middle East วันดี พินิจวรสิน recommend 2561 - รอพิจารณา
16/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย จงยืนหยัดเพื่อฝันของคุณเอง วิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ recommend 2562 BF636 .จ12 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
15/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย สัตยาธิษฐาน มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
15/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1-4 มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
14/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย china 5.0 นิดา ประพฤติธรรม recommend 2562 HC427.95 .อ27 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Detection of Plant-Pathogenic Bacteria in Seed and Other Planting Material, Second Edition ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Essential Plant Pathology, Second Edition ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย global change 4 นิดา ประพฤติธรรม recommend 2562 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, Third Edition. ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Plant-Pathogenic Acidovorax Species ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
13/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ ธีรพงศ์ เกตุงาม recommend 2562 HF5415.1265 .น13 2560 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ซ่อนกลิ่น กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .ซ19ซก ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ภูตกระซิบรัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย มังกรเริงจันทร์ กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .ด17มก ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย รอยรักกลางตะวัน กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .น2611ร ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ” กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย เคราะห์รัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .อ46ค พร้อมให้บริการ
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย แสงเงารัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562   รอพิจารณา
 
วันที่เสนอ / Date
หน่วยงาน /Faculty
ประเภท / Type
ชื่อเรื่อง / Title
ชื่อผู้เสนอ / Name
กิจกรรม /Event
ปีงบประมาณ / Year
เลขเรียกหนังสือ / Call Number
สถานะ /Status
16/10/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย เทคนิคอ่านให้ไม่ลืมที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 BF456.R2 .ค115 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
08/10/2018 บริหารธุรกิจ หนังสือภาษาไทย เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ ณัฐชยา ทินกูล recommend 2562 - รอพิจารณา
05/10/2018 วิศวกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น กิตติเดช แม่นปืน recommend 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
02/10/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Pathways to Astronomy ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 -
02/10/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย สุดน่านรัก มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
27/09/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Novel Proteins for Food, Pharmaceuticals and Agriculture: Sources, Applications and Advances กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ recommend 2561 e-book ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาต่างประเทศ Citation Analysis of Theses and Dissertations พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาไทย กลยุทธ์การทำงานท่ามกลางหมู่ผีดิบ พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
26/09/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย อกเกือบหักแอบรักคุณสามี นัยนา แซ่ลิ้ม recommend 2562 - รอพิจารณา
26/09/2018 สำนักหอสมุด หนังสือภาษาไทย อีลอน มัสก์ อัจฉริยะผู้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร พรนภา ตั้งนิติพงศ์ recommend 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
22/09/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ข้าวโพดหวานอินทรีย์2 รุ้งนภา บัวระภา recommend 2562 - รอพิจารณา
14/09/2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Buddhist Architecture ปฏิพล ยอดสุรางค์ recommend 2561 - รอพิจารณา
07/09/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Science and the Garden: The Scientific Basis of Horticultural Practice 3rd ed. Edition ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ recommend 2561 e-book ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
05/09/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Cleaning and disinfection of food factories: a practical guide สุดสาย ตรีวานิช recommend 2561 - รอพิจารณา
03/09/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย มนต์ทศทิศ มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
03/09/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
02/09/2018 วิทยาศาสตร์ หนังสือภาษาไทย นางพญาเม่งจู ธวัชชัย บุญญาพิทักษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
31/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย ปลาวาฬไม่ไปทำงาน ดวงเดือน ตันติเวชกุล recommend 2562 - รอพิจารณา
25/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ฝันไกลไปให้ถึง เอกอัครราชทูตไทย รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์ recommend 2562 JZ1767.A5 .ช23 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
25/08/2018 อุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาไทย อกเกือบหัก แอบรักสามี อารียา แดงแย้ม recommend 2562 - รอพิจารณา
23/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย อัสวัด รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์ recommend 2562 - รอพิจารณา
20/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาต่างประเทศ Thermal Processing of Ready‐to‐Eat Meat Products นิรันดร จันทร์ลาด recommend 2561 -
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Identity Process Theory Identity, Social Action and Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 BF637.B4 .F57 2010 พร้อมให้บริการ
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Principles of Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Psychology Applied to Modern Life: Adjustment in the 21st Century, 12th Edition นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
19/08/2018 คณะสังคมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ The Psychology of Radical Social Change นรุตม์ พรประสิทธิ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Diversity and Difference in Childhood: Issues for Theory and Practice มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ On Critical Pedagogy มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Pedagogy of the Oppressed มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
18/08/2018 คณะศึกษาศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ Transitioning to Concept-Based Curriculum and Instruction : How to Bring Content and Process Together มาลินี ประพิณวงศ์ recommend 2561 - รอพิจารณา
17/08/2018 คณะอุตสาหกรรมเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Developing and Maintaining a Positive Food Safety Culture สุดสาย ตรีวานิช recommend 2561 - รอพิจารณา
16/08/2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือภาษาต่างประเทศ World Heritage, Urban Design and Tourism: Three Cities in the Middle East วันดี พินิจวรสิน recommend 2561 - รอพิจารณา
16/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย จงยืนหยัดเพื่อฝันของคุณเอง วิลาวัลย์ วัฒนานุกิจ recommend 2562 BF636 .จ12 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
15/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย สัตยาธิษฐาน มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
15/08/2018 บัณฑิตวิทยาลัย หนังสือภาษาไทย เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1-4 มัชฌิมา คำลอย recommend 2562 - รอพิจารณา
14/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย china 5.0 นิดา ประพฤติธรรม recommend 2562 HC427.95 .อ27 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Detection of Plant-Pathogenic Bacteria in Seed and Other Planting Material, Second Edition ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Essential Plant Pathology, Second Edition ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 สำนักงานอธิการบดี หนังสือภาษาไทย global change 4 นิดา ประพฤติธรรม recommend 2562 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, Third Edition. ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
14/08/2018 คณะเกษตร หนังสือภาษาต่างประเทศ Plant-Pathogenic Acidovorax Species ติยากร ฉัตรนภารัตน์ recommend 2561 - รอพิจารณา
13/08/2018 สังคมศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ ธีรพงศ์ เกตุงาม recommend 2562 HF5415.1265 .น13 2560 ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ซ่อนกลิ่น กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .ซ19ซก ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ภูตกระซิบรัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย มังกรเริงจันทร์ กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .ด17มก ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย รอยรักกลางตะวัน กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .น2611ร ไม่จัดซื้อ : ห้องสมุดมีแล้ว
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย ร้านน้ำชาชื่อ “ดูฌอนเบ” กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 - รอพิจารณา
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย เคราะห์รัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562 นว .อ46ค พร้อมให้บริการ
11/08/2018 เศรษฐศาสตร์ หนังสือภาษาไทย แสงเงารัก กรณิศ พัฒนานุพงษ์ recommend 2562   รอพิจารณา