ผู้ถาม
อีเมล์ (ผู้ถาม)
วันที่ถาม
2013-06-17
     
     
หัวข้อ
คำถาม
ระเบียบต่างๆขอหอสมุด
ผู้ตอบ
นภาลัย ทองปัน
วันที่ตอบ
2013-06-18 18:55:31
คำตอบ
ท่านสามารถดูข้อมูลเรื่องระเบียบของห้องสมุดได้จาก เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th แล้วคล๊กไปที่ บริการ จะพบเรื่อง ระเบียบของห้องสมุด ซึ่งจะมีรายละเอียดหลายประเด็นค่ะ