ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Library Faculty of Veterinary Medicine

ประวัติ | ที่ตั้ง | เวลาทำการ | บุคลากรห้องสมุด | การสมัครสมาชิก | ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ

ประวัติ

        

           ปี 2513 ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นห้องสมุดขนาดเล็กตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ต่อมาปี 2520 เนื่องจากจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด เพื่อดูแล จัดเก็บและยืมคืนสารสนเทศต่างๆ โดยใช้การจัดเก็บระบบรัฐสภาอเมริกัน (LC)

            ปี 2539 ห้องสมุดได้ย้ายขึ้นมาให้บริการ ณ ชั้น 5 ของอาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 โดยมีพื้นที่ใช้สอยถึง 750 ตารางเมตร

 

ที่ตั้ง

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

โทรศัพท์ : 0-25790058-9 ต่อ 6522

 โทรสาร   : 0-25790113 9 ต่อ 1071

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์  
  เปิดภาคการศึกษา           8.30 – 16.15 .
  ปิดภาคการศึกษา            9.00 – 16.15 .
 

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

บุคลากรห้องสมุด

ผู้ควบคุมดูแลห้องสมุด : สพ..ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี   ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต 

ผู้ให้บริการห้องสมุด   :       นางพยุงศรี  สุทธาวงศ์  บรรณารักษ์       libphs@ku.ac.th
นางฐิติยา จันทพรม บรรณารักษ์

          

 

การสมัครสมาชิก

นิสิต 

               1 นิสิต ภาคปกติ 

-   เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ 

-   อายุบัตร 1 ภาคการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

     2 นิสิต ภาคพิเศษ 

-   ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2)

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา (KU2) ปีการศึกษาปัจจุบัน 

    บุคลากร 

            1  ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ 

-   บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจำ

      2    ลูกจ้างชั่วคราว 

-   บัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

-   ใบรับรองการจ้างงานจากหน่วยงาน

-   ใบค้ำประกันค่าเสียหาย ลงนามโดยข้าราชการระดับ4 ขึ้นไป ( หรือเทียบเท่า )

-   กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด

-   อายุบัตร 1 ปีการศึกษา

-   การต่ออายุบัตร แสดงบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว

ประเภทสมาชิกภายนอก

                            ติดต่อทำบัตรที่สำนักหอสมุดและสามารถยืมหนังสือได้เฉพาะที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การต่ออายุสมาชิกห้องสมุด

1. นิสิต มก. ต่ออายุบัตรได้ที่สำนักหอสมุดโดยใช้ หลักฐานการลงทะเบียนในแต่ละเทอม

2. อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรคณะสามารถต่ออายุบัตรได้ที่ห้องสมุดคณะที่สังกัด

ระเบียบการยืม-คืนและค่าปรับ 

ชนิดสิ่งพิมพ์ ผู้ยืม จำนวน กำหนดเวลายืม ค่าปรับ/รายการ
ไทย อังกฤษ
หนังสือทั่วไป นิสิต 2 เล่ม 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ วันละ 5 บาท
ข้าราชการ
อาจารย์ 5 เล่ม 1 เดือน
หนังสือสำรอง สมาชิกทุกประเภท 2 เล่ม 1 วัน คืนก่อน 9.30 น.ของวันรุ่งขึ้น ชั่วโมงละ 5 บาท
โสตทัศนวัสดุ สมาชิกทุกประเภท 3 รายการ 3 วัน วันละ 10 บาท
หนังสืออ้างอิง

วิทยานิพนธ์และ

วารสาร

สมาชิกทุกประเภท งดยืม ใช้ภายในห้องสมุด/ถ่ายเอกสาร -

 

Go top