ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PressReader.pdf 16/01/2018 30/09/2018
 
19 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Print จำนวน 21รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 – 26  มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุดและจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถจัดส่งหนังสือได้ภายใน 90 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

BinderQ2.pdf 15/01/2018 26/01/2018
 
18 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน 6 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 - 26 มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุด และจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน 60 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ 

Binder-ebookQ2.pdf 15/01/2018 26/01/2018
 
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 DATABASE Plan Q1.pdf 14/12/2017 30/09/2018
 
KUKIB : OPL
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
วันสิ้นสุดประกาศ
แนบข้อมูลโดยคลิกที่ภาพ
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PressReader.pdf 16/01/2018 30/09/2018
 
19 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Print จำนวน 21รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 – 26  มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุดและจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถจัดส่งหนังสือได้ภายใน 90 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

BinderQ2.pdf 15/01/2018 26/01/2018
 
18 จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน 6 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 - 26 มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุด และจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน 60 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ 

Binder-ebookQ2.pdf 15/01/2018 26/01/2018
 
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 DATABASE Plan Q1.pdf 14/12/2017 30/09/2018