สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

 

สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดประกวดThailand Energy Awards 2018 เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งอาคารที่ตั้งสำนักหอสมุดซึ่งประกอบด้วยอาคารช่วงเกษตรศิลปการที่เชื่อมต่อกับอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018ซึ่งสำนักหอสมุด เป็น 1 ใน 8 อาคารที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมจากอาคารที่ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกันจำนวนทั้งสิ้น 18 อาคาร โดยจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและป้ายประกาศเกียรติคุณในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

อาคารอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

เกี่ยวกับ Thailand Energy Awards : http://www.thailandenergyaward.com