สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

 

  

สำนักหอสมุดได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้จัดประกวดThailand Energy Awards 2018 เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งอาคารที่ตั้งสำนักหอสมุดซึ่งประกอบด้วยอาคารช่วงเกษตรศิลปการที่เชื่อมต่อกับอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ เข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018ซึ่งสำนักหอสมุด เป็น 1 ใน 8 อาคารที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมจากอาคารที่ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกันจำนวนทั้งสิ้น 18 อาคาร โดยจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและป้ายประกาศเกียรติคุณในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้

อาคารอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

               และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล "Thailand Energy Awards 2018" ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โดย ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับโล่จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ และทีมงานร่วมในพิธี


           สำนักหอสมุด มก. ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารห้องสมุดตั้งแต่ปี 2558-2560 เช่น ติดตั้งฉนวนหลังคาเยื่อกระดาษ เปลี่ยนหลอด LED ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่าง ติดตั้งสวิทซ์กระตุก ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนอากาศ สามารถประหยัดพลังงานได้ 501,973 kWh และยังได้ดำเนินโครงการ 7 ส การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสมาชิกหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 10 แห่งด้วย


          Thailand Energy Awards 2018 ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดประกวดขึ้นเพื่อยกย่องและชื่นชมแก่ผุู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน#ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทีมงานสำนักหอสมุดเป็นอย่างยิ่ง#และก้าวไปอย่างแน่วแน่เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืน

 

เกี่ยวกับ Thailand Energy Awards : http://www.thailandenergyaward.com