โปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561

                            สำนักหอสมุด ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในโปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ โดยท่านสามารถเลือกโปรแกรมอบรมที่ท่านสนใจ และลงทะเบียนได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training