You pick … We buy ครั้งที่ 14 กิจกรรมดี๊ดีของคนชอบอ่าน!!

You pick … We buy ครั้งที่ 14 กิจกรรมดี๊ดีของคนชอบอ่าน!!

                 กิจกรรมดี๊ดีของคนชอบอ่าน!! หนอนหนังสือทั้งหลายห้ามพลาดกับกิจกรรมที่หลายคนรอคอย You pick …We buy ครั้งที่ 14 รับสมัครเพื่อนไปร่วมเลือกหนังสือเพื่อนำเข้ามาให้บริการภายในสำนักหอสมุดขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมคัดเลือกหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุที่น่าสนใจและเข้าเกณฑ์ในการเลือกซื้อ คนละ 5 รายการ ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุไรวรรณ ประสิทธิสุข เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 ต่อ 116 หรือ Facebook fanpage : You pick we buy

พิเศษสุดๆ นิสิตปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 7 ชั่วโมง!!(รหัส 51 ด้านวิชาการและวิชาชีพ และรหัส 52 เป็นต้นไป ด้านการคิดและการเรียนรู้)

วิธีในการสมัครร่วมกิจกรรมมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ http://bit.ly/2jh15ku

2. เลือกรูปแบบกิจกรรมที่สนใจสมัครเพียง 1 รูปแบบ

üรูปแบบที่ 1ไปคัดเลือกด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 (เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 40 คน)

üรูปแบบที่ 2ไปคัดเลือกร่วมกับสำนักหอสมุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (รับเพียง 40 คน - มีรถตู้รับ-ส่งระหว่างสำนักหอสมุด และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

ประเภทของหนังสือและโสตทัศนวัสดุที่เหมาะสมในการเลือกเข้ามาให้บริการ

ü   มีคุณค่า

ü   ได้รับรางวัล

ü   ออกใหม่ในงาน

ü   Best Seller ของร้านค้า/สำนักพิมพ์

ü   ให้ความรู้