อบรมการใช้ฐานข้อมูล TERC และ GALE LINGO

Work 04 Oct 18 PR LED web th 20191030

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูล Testing and Education Refernce Center (TERC) และ Gale Lingo                           

      หากคุณต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาเหมือนได้ฝึกกับเจ้าของภาษา สำนักหอสมุดเราจัดให้!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center (TERC) และ GALE LINGO ฐานข้อมูลที่จะทำให้คุณได้ฝึกการใช้ภาษาทั้งพูด อ่าน เขียน พร้อมแนวข้อสอบการทดสอบภาษาอังกฤษ บรรยายโดย คุณธนกฤต ลภัศสิริกุล จากสำนักพิมพ์ Gale จัดอบรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ www.lib.ku.ac.th/training    

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล

   Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นฐานข้อมูลบททดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL TOEIC GRE GMAT และแนวอื่น ๆ สามารถใช้ฝึกทดสอบได้ แนวข้อสอบเหมือนกับการสอบจริง ๆ 

   Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่สามารถฝึกได้เหมือนจริง ทั้งฟัง พูด อ่านเขียน และมีการรายงานผลความก้าวหน้าในการเรียน  

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์สำนักหอสมุด และคลิก ฐานข้อมูล