eBook Buffet แนะนำหนังสือ ebook ที่น่าสนใจ “คณะอุตสาหากรรมเกษตร” จากโครงการ eBook Selection

Work 24 Sep 18 PR eBook Buffet

Work 24 Sep 18 PR eBook Buffet

   สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ น่าอ่านและถูกเลือกโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ eBook Selection คลิก >>> www.lib.ku.ac.th/ebook_collection เพื่อดูรายชื่อหนังสือหรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่จอประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด มก.