สำนักหอสมุดปรับเปลี่ยนระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุ

สำนักหอสมุดปรับเปลี่ยนระเบียบการยืมโสตทัศนวัสดุโดยปรับจำนวนรายการ ระยะเวลาการยืม และค่าปรับ ดังนี้

--> จำนวนรายการยืม 3 รายการ เป็น 5 รายการ 

--> ระยะเวลาการยืม 3 วัน เป็น 7 วัน

--> ค่าปรับ 10 บาท/รายการ เป็น 5 บาท/รายการ 

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

ขอเชิญใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ