may17

งานโรงแรมการบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่น ๆ / ขจิต กอบเดช.กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2554.

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในการบริหารงานแม่บ้านในโรงแรมและสถาบันอื่นๆ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 2 ภาค
ภาคที่1 สำหรับผู้ปกิบัติการ( skill  worker )  ให้รายละเอียดในการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ   การทำความสะอาด
ห้องพัก  กาตรวจความเรียบร้อย   ภาคที่2สำหรับนักศึกษาหรือพนักงานแม่บ้านที่จะสามารถเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้า
 เนื้อหาให้รายละเอียดเรื่องงานตรวจความเรียบร้อยในห้องพัก  การจัดหา การเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัสดุอุปการณ์
ครุภัณฑ์แม่บ้าน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรม  คู่มือปฏิบัติงานแม่บ้าน  การพัฒนาและอบรมพนักงาน
การเก็บบันทึกและการทำรายงานของแผนกแม่บ้าน  การสับเปลี่ยนและโยกย้ายหน้าที่การงาน  หลักการเป็นผู้บัญคับบัญชาที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายห้องพักกับแผนกต่างๆในโรงแรม

Call no. TX928 .ข12 2554

 

รายชื่อหนังสือน่าสนใจ
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม