ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความ และแหล่งวารสารวิชาการ

                                   kasetsart   CUPT   ohec   TRF               faces  ประเมินความพึงพอใจ

ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 (หน้า 20-20) 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 (หน้า 13-14)

1.2 บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2557

1.3 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ว.พ.04

 1.4 เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ลิ้งค์ไปรายชื่อวารสารแต่ละฐานข้อมูล)

 1.5 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ( 4 พ.ค. 2559)

1.6 Beall's List คืออะไร 

2. สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

2.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2.3  เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ลิ้งค์ไปรายชื่อวารสารแต่ละฐานข้อมูล)

2.4 หนังสือของ สกอ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2.5 รายชื่อวารสารวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบรับรอง สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยกำหนดระยะเวลาในการใช้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม  2556 ถึง 1 ตุลาคม 2559 (ลิ้งค์ไปหน้าเว็บของวารสาร)

 3. ผู้รับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.1 ฝ่ายวิชาการ    
       ประเภททุนวิจัย

3.2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    
       แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน: การสำเร็จการศึกษา

3.3 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)    
       คู่มือการรับทุนโครงการ พวอ. ส่วนที่ 6: ผลงานจากการศึกษาวิจัยและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.4 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว.ยอมรับ

3.5 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว.ยอมรับ