สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านมาตรฐานเป็นห้องสมุดสีเขียวต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย

   

 ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 39 หน่วยงาน ซึ่งมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนนำ ร่วมกับ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ VGreen คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

 

     โดยในปี 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เป็นห้องสมุดต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย และได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0"  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

 

 

     ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานในระดับประเทศ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านมาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดมีความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประสานงานให้เกิดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และจัดการฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ จัดทำ Carbon Footprint ระดับองค์กร และระดับบุคคล จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดปริมาณขยะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

     สำหรับความภาคภูมิใจในครั้งนี้ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับคือผลสะท้อนจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเราได้กำหนดวิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุด มก.ร่วมกันอย่างชัดเจนในการเป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศ และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ตามนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถบริหารจัดการและให้บริการตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวทั้ง 8 หมวด ได้อย่างสมบูรณ์  มีการจัดการโลจิสติกส์และพื้นที่จัดเก็บหนังสือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว จนก้าวสู่การเป็น Eco-Library และเป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศ เป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนา Green Service, Green Management, Green Environment และ Green Heart  ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวเครือข่ายแรกของประเทศ เพื่อร่วมกันจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้เรื่องการให้บริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการสนับสนุนของ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี มูลนิธิสวิตา”