Good Heart for Life

กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว “Good Heart for Life”

          เรียนรู้การดูแลสุขภาพที่ดีและสมาร์ท ด้วยหนังสือน่าอ่านมากมายที่สามารถหาอ่านได้ในสำนักหอสมุด แนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายการใช้อาหารเสริมอย่างถูกวิธีด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้