แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Sage Knowledge

แนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Sage Knowledge

Sage Knowledge เป็น eBook ที่มีเนื้อหาอ้างอิงจากคู่มือทางวิขาการ หนังสือชุด กรณีศึกษา และ Streaming Video กว่า 4000 ชื่อเรื่อง ในสาขาทางด้าน Business & Management, Counseling & Psychotherapy, Education, Geography, Earth, and Environmental Science, Health & Social Science, Politics and International Relations เป็นต้น ผู้ใช้สามารถ Download เอกสารในรูปแบบ PDF เป็น chapter และมีพังก์ชั่นที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบ PDF และ Streaming Video ได้ 

ระยะเวลาในการใช้งาน Sage Knowledge ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561