สื่อดิจิทัลใหม่--สื่อแห่งอนาคต ฉบับปรับปรุง / ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560

new digital media

สื่อดิจิทัลใหม่--สื่อแห่งอนาคต ฉบับปรับปรุง / ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, กรุงเทพฯ : 
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
สื่อดิจทัลได้กลายเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลที่ส่งผลกระทบในวงกล้างอย่างสูงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักนิเทศศาสตร์การบูรณาการความรู้ทั้งเชิงเทคนิค เทคโนโลยีดิจิทอลและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อได้อย่างมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ดัวงกล่าว เนื้อหาที่ผลานความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ ไอที และวิศวกรรมฝวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ในเล่ม ประกอบด้วย สามส่วน คือ สื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน อนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์ และอนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้
Call No. TK5103.7 .ช44 2560
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม