สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม / กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ : กรม, 2559-

natural color

สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม / กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, กรุงเทพฯ : กรม, 2559-
หนังสือ สีธรรมชาติ กระบวนการและมาตรฐานการย้อม เล่ม 2 นี้ เกิดขึ้นจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ย้อมสี ศึกษาประโยชน์การย้อมสีธรรมชาติ สร้างแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาติที่มีประสิทธิาภพและคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานด้านสิ่งทอ 
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการย้อมเส้นไหม ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ในการย้อม การเตรียมเส้นไหม และกระบวนการย้อมด้วยพืชที่ให้สีธรรมชาติต่างๆ เช่น กล้วย กันเกรา แคป่า ชิงชัน มะตูม ยอบ้าน ฯลฯ 
Call No. SB286.T35 .ส34  ล.2 
   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม