ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี / ผู้เขียน อิชิอิ โยเนะโอะ, โยชิกาวะ โทชิฮารุ ; บรรณาธิการแปล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สายชล วรรณรัตน์, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560

600 years Thai Japan

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี / ผู้เขียน อิชิอิ โยเนะโอะ, โยชิกาวะ โทชิฮารุ ; บรรณาธิการแปล
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สายชล วรรณรัตน์, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2560

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปีในปัจจุบันเป็นผลพวงของการปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และการปฏิรูป
ของจักรพรรดิเมจิ ทำให้ทั้งสองประเทศลงนามในปฏิญญาว่าด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าขายระหว่างสยามกับญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2430 หนังสือเล่มนี้แบ่งช่วงเวลา เป็น สองช่วงคือ 1) สมัยอยุธยาถึงการปฏิรูปเมจิ ด้วยเรื่องของบทบาทของเรือสินค้าริวกิว
การติดต่อค้าขายโดยเรือสำเภาตราแดงว่าด้วยเรื่องแหล่งผลิตเครื่องสังคโลก หมู่บ้านญี่ปุ่นที่กรุงศรีอยุธยา และเรื่องสำเภาจีน ในส่วนที่สอง
เป็นเรื่องราวสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงใกล้สมัยปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องสามัคคีสัมพันธภาพกับการขยายอำนาจ ที่ปรึกษาญี่ปุ่นของคณะรัฐบาลไทย ชาว
ญี่ปุ่นในสมัยเมจิที่เดินทางมาเมืองไทย และชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพ

Call No. DS575.5.J3 .ย85 2560

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม