ความท้าทาย การให้บริการของเอเย่นต์นักกีฬา / วรรณชลี โนริยา, นครปฐม : ว. โนริยา, 2560

sport agency

ความท้าทาย การให้บริการของเอเย่นต์นักกีฬา / วรรณชลี โนริยา, นครปฐม : ว. โนริยา, 2560

หนังสือความท้าทาย การให้บริการของเอเย่นต์นักกีฬา เล่มนี้แนะนำให้ผู้สนใจ นักวิชาการ และเอเย่นต์นักกีฬามืออาชีพเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่
ของเอเย่นต์นักกีฬา รวมไปถึงการบริการที่เอเย่นต์นักกีฬามีต่อลูกค้า ทั้งแนวทางการดูแลผลประโยชน์ให้นักกีฬาอาชีพ การดูแลให้นักกีฬามี
ความเป็นมืออาชีพ โดยการวบรวมและสังเคราะห์ความรู้จากตำรา งานวิจัย และข่าวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา และยังแสดงตัวอย่างเครื่อง
มือ เช่น ตัวอย่างสัญญาต่างๆ ที่เอเย่นต์นักกีฬาต้องใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเอเย่นต์นักกีฬาที่จะเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน

Call No. GV734.5 .ว17

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม