การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า / นิสดารก์ เวชยานนท์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2554

human capital management

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า / นิสดารก์ เวชยานนท์, กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2554

หนังสือการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เล่มนี้ประกอบด้วย 12 บท เริ่มจากการอธิบายรากฐานความเข้าใจเรื่องการบริหารคนและ
การเพิ่มคุณค่า แนวคิดการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ การวัดคุณค่าของมนุษย์ การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงสอดประสานระหว่างกลยุทธ์การ
บริหารองค์การและกลยุทธ์การบริหารคน ด้วย Best practice และ Best fit บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารทุนมนุษย์ ผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์ของอค์กรต่างๆ อธิบายกระบวนการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในการบริหารทุนมนุษย์

Call No. HF5549 .น381

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม