เอนกทรรศน์ : พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, กรุงเทพฯ : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560

Anake

เอนกทรรศน์ : พิจารณาสังคมไทย ด้วยภูมิปัญญา ความหวัง และกำลังใจ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์,
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560

หนังสือเอนกทรรศน์ เป็นหนังสือสรุปความเข้าใจสังคมไทยของศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อย่างเป็นระบบและเสนอเส้นทางอนาคตที่พึง
ปรารถนาและเป็นไปได้ของสังคมไทย เนื้อหาประกอบด้วยทรรศนะใน 2 เรื่อง คือ เรื่องสังคมไทยกับโลก และเรื่องสังคมไทยโดยเฉพาะ
ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า "บูรพาภิวัตน์" ที่มีต่อสังคมไทย ด้านศาสนา ช่วงเวลายากลำบากในประวัติศาสตร์
ลักษณะพิเศษของคนไทยคือความมีน้ำใจ โอบเอื้ออาทร การรับและผสมผสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และความผูกพันธ์ของคนไทยต่อพระ
บามสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่ 9

Call No. HN700.55 .อ551

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม