ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559

rural government revolution

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลจากงานวิจัยเรื่อง ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยที่มุ่งศึกษาแนวคิดและรูปแบบของโครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และสังเคราะห์ทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่ช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น โดยผลการวิจัยมี
ข้อเสนอแนะหลายประการคือ ดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ 2 ชั้น ส่งเสริมการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเข้าด้วย
กัน เสริมสร้างกลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบนกับชั้นล่าง เสริมสร้างให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ
พิเศษ และออกแบบโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับต่อสภาพแวดล้อม

Call No. JS7153.3.A2 .ศ461

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม