ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม "คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่" / กองบรรณาธิการ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

2farm  to fopk

ข้าวหอมมะลิ ห้อมหอม "คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่" / กองบรรณาธิการ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์,
อรอนงค์ นัยวิกุล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560

ข้าวหอมมะลิเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทย ความหอมที่ขึ้นชื่อทำให้ข้าวหอมมะลิเป็นที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันความหอมของข้าวหอมมะลิลดลง
เนื่องจากการจัดการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้รวบรวมผลงานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ข้าว
หอมมะลิ ห้อมหอม "คงความหอมข้าวหอมมะลิไทยตลอดห่วงโซ่" เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นคำแนะนำและหลักปฏิบัติที่ดีตั้งแต่ หลักปฏิบัติในการเพาะปลูกข้าว
หอมมะลิเพื่อให้ได้คุณภาพ การจัดการและหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสี การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี
การควบความหอมของข้าวหอมมะลิเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพคงความหอมได้นาน 

Call No. SB191.R5 .ข278

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม