กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ / จัดทำโดย ภูมิ มูลศิลป์ และคณะ ; เรียบเรียง ชมพูนุท ตั้งถาวร, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560

reconciliation law

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง : กรณีศึกษาในต่างประเทศ / จัดทำโดย ภูมิ มูลศิลป์
และคณะ ; เรียบเรียง ชมพูนุท ตั้งถาวร, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำรายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษากฎหมายต่างประเทศ และ
รายงานวิจัย เรื่อง การกระทำที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งมุ่งศึกษากรณีศึกษาในต่างประเทศเกี่ยวกับการแยกตังผู้กระทำความผิดที่มี
มูลเหตุจูงใจทางการเมือง ออกจากผู้กระทำความผิดโดยมีเจตนาที่จะกระทำความผิดนั้นอย่างแท้จริง มาเรียบเรียงใหม่โดยมีการศึกษา
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง เพื่อวิเคราะห์ว่าในต่างประเทศหากจะมีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความ
ปรองดองแล้ว จะมีการบัญญัติอะไรบ้างภายใต้เงื่อนไขอย่างไร เพื่อถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาสำหรับการร่างกฎหมายว่าด้วยความ
ปรองดองในประเทศไทย

Call No. JQ1745.A55.C75 .ภ46

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม