ถามหมอสิ จริงหรือเท็จ / ทีมแพทย์ชีวี, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560

ask a doctor

ถามหมอสิ จริงหรือเท็จ / ทีมแพทย์ชีวี, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560

ข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์มากมายรวดเร็ว รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแบบผิดๆ ต่อๆ กันบนโลกออนไลน์ หนังสือเล่มนี้
จำนำเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพบนโลกออนไลน์ที่มีการส่งต่อกับอย่างผิดๆ มาทำให้กระจ่างชัดเข้าใจถูกต้อง โดยทีมแพทย์ชีวี ทั้งเรื่อง
สุขภาพดีจากภายใน ผิวใส ผมสวย ให้อาหารสุขภาพแก่ร่างกาย เรื่องการออกกำลังกายให้คุณ ไม่เกิดโทษ ปกป้องกระดูกและข้อ
ชะลอไม่ให้เสื่อมสภาพ ไขข้อข้องใจให้กระจ่างสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เรื่องราวลับสุดยอดที่สาวๆต้องใส่ใจ การดูแสสุขภาพลูกๆ
ให้แข็งแรงสมวัย การทะนุถนอมดวงตา เรื่องราวเกี่ยวกับฟันตลอดจนการดูแลสุขภาพ รูทันโรค เข้าใจการรักษา และรู้จักป้องกันอย่างถูก
ต้อง

Call No. RA776.7 .ถ26

   
รางวัลดีเด่น  ประเภท นวัตกรรมการให้บริการ “กระบวนงานห้องสมุดที่มุ่งส่งเสริม การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง” อ่านเพิ่มเติม
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน "การเรียนรู้ด้านการเกษตร ผ่าน e-book" รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน "การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร " โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านเพิ่มเติม รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงานในโครงการ BEAT ๒๐๑๐ อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม
รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี  “บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว: ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)” รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว" ประกาศนียบัตร
ห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัล
“Carbon-neutral
Library”
แห่งแรกของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
   
รางวัลคุณภาพ จากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม
เกียรติบัตร ต้นแบบห้องสมุดสีเขียว แห่งแรกของประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม โล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียวต้นแบบและห้องสมุดสีเขียว อ่านเพิ่มเติม