กรรมการประจำสำนักหอสมุด


ประธานกรรมการ
นางวนิดา ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ธงชัย สุวรรณสิชณน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิvนางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศนางสาวศศินพร นาคเกษม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศนายสิงห์ทอง ครองพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษานางสาวสารภี สีสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการนางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าหอจดหมายเหตุเลขานุการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
นางกาญจนา วสุสิริกุล
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ