รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด      

lada 29361

รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์ พวงจิตร


โทร.  0-2940-5835 ภายใน 1477 ต่อ 401

   
หัวหน้าฝ่าย

 

   
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางกาญจนา วสุสิริกุล

อีเมล libkcw@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 416 warapron n

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์

อีเมล libpnp@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 118 ,121 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศินพร นาคเกษม

อีเมล libspn@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 328หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
นายสิงห์ทอง ครองพงษ์

 อีเมล libstk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 233

 sirirat j

หัวหน้าฝ่ายบริการ
นางสาวกิตติยา ขุมทอง

 อีเมล libkty@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 220

  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง

 อีเมล libsnh@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 345

h pada

หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
นางสาวพฎา พุทธสมัย

อีเมล libpdb@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 426