ผู้อำนวยการ      

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

อีเมล  libarn@ ku.ac.th
โทร.  0-2940-5835 ภายใน 1477 ต่อ 401

   
รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 warapron n

รองผู้อำนวยการทรัพยากรสารสนเทศ
นางวราภรณ์ แดงช่วง

อีเมล libwpd@ ku.ac.th 
โทร.  0-2942-8616 ภายใน 1477

  

รองผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ. ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ


อีเมล plw@ ku.ac.th

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบสารสนเทศ
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน

อีเมล libtnd@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 331

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ
นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ

อีเมล libtpc@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477  ต่อ 412

sirirat j

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ
นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล

อีเมล libspch@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 215

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
นางสาววาทินี เขมากโรทัย

อีเมล libwnk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 236

sasiya s n

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย

อีเมล libsys@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 

 

 

หัวหน้าฝ่าย

 

   
 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางกาญจนา วสุสิริกุล

อีเมล libkcw@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 416 warapron n

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางวราภรณ์ แดงช่วง

อีเมล libwpd@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 112 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศินพร นาคเกษม

อีเมล libspn@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 328หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาววาทินี เขมากโรทัย

 อีเมล libwnk@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 236

 sirirat j

หัวหน้าฝ่ายบริการ
นางสาวศิริรัตน์ จำแนกสาร

 อีเมล libsrj@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 221

  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง

 อีเมล libsnh@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 345

h pada

หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุ
นางสาวพฎา พุทธสมัย

อีเมล libpdb@ ku.ac.th
โทร. 0-2942-8616 ภายใน 1477 ต่อ 426