เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (6 ส.ค.-24 ธ.ค. 2561)
   
6 ส.ค.- 9 ก.ย. 2561
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
ช่วงสอบกลางภาค (10-30 กันยายน 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
   
1 ต.ค. - 25 พ.ย. 2561
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
19-20 พ.ย. 2561 ปิดบริการ (สัมมนาบุคลากร สำนักหอสมุด)
   
ช่วงสอบปลายภาค (26 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561) 
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น. 
   
3-16 ธ.ค. 2561
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
5 ธ.ค. 2561 ปิดบริการ  (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช )
10 ธ.ค. 2561 ปิดบริการ (วันรัฐธรรมนูญ)
   
17-23 ธ.ค. 2561
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
 24 ธ.ค. 2561  8.00-20.00 น.
   
หมายเหตุ : การเปิดบริการ 24 ชม. ช่วงสอบ  

จันทร์-ศุกร์
  : ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
   
ช่วงปิดภาคการศึกษา (25 ธ.ค.2561-13 ม.ค. 2562)
จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
   

==>วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2561