เวลาทำการ

ช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 (6 ส.ค.-24 ธ.ค. 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 11.00-19.00 น.
   
 8 ก.ย. 2561 
 ปิดบริการ (วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี 2561)
   
ช่วงสอบกลางภาค (10-30 กันยายน 2561)
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-19.00 น.
   
ช่วงสอบปลายภาค (26 พ.ย. 61 - 21 ธ.ค. 61) 
 
26-30 พ.ย. 2561
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
1-16 ธ.ค.  2561
จันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.
   
5 ธ.ค. 2561 9.00-19.00 น. (เฉพาะอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
10 ธ.ค. 2561 9.00-19.00 น. (เฉพาะอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ)
   
17-21 ธ.ค. 2561
จันทร์-ศุกร์ 8.00-24.00 น.
 
22-23 ธ.ค.2561 11.00-19.00 น.
   
24 ธ.ค. 2561 8.00-20.00 น.
   
หมายเหตุ : การเปิดบริการช่วงสอบ  

จันทร์-ศุกร์
  : ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ


เสาร์-อาทิตย์ :

-ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่านทั้ง 2 อาคาร

-ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป เปิดบริการเฉพาะพื้นที่นั่งอ่าน อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

   
ช่วงปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 9.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

==>วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2561