ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความ และแหล่งวารสารวิชาการ

                    kasetsart   CUPT   ohec   TRF                 faces  ประเมินความพึงพอใจ         

ข้อกำหนดเพื่อการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 (หน้า 20-20) 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 (หน้า 13-14)

1.2 บันทึกข้อความบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2557

1.3 แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ว.พ.04

1.4 รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

 1.5 รายชื่อวารสารในฐานข้อมูลของ TCI  

 1.6 ค่า Impact Factor วารสารไทย 

1.7 Beall's List คืออะไร

2. สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

2.2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2.3  รายชื่อวารสาร แต่ละฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

2.4 หนังสือของ สกอ. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2.5 รายชื่อวารสารวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบรับรอง สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยกำหนดระยะเวลาในการใช้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม  2556 ถึง 1 ตุลาคม 2559 (ลิ้งค์ไปหน้าเว็บของวารสาร)

2.6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 icon new

 3. ผู้รับทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.1 ฝ่ายวิชาการ    
       ประเภททุนวิจัย

3.2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)    
       แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน: การสำเร็จการศึกษา

3.3 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)    
       คู่มือการรับทุนโครงการ พวอ. ส่วนที่ 6: ผลงานจากการศึกษาวิจัยและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.4 ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม icon new

3.5 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว.ยอมรับ

3.6 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว.ยอมรับ