หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6742
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8047
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6377
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5806
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5724
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7051
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5734
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 5845
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6556
บริการตู้รับฝากของ 6552
บริการถ่ายเอกสาร 7200
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 26038
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 6267
บริการเคเบิ้ลทีวี 6522
บริการโสตทัศนวัสดุ 7534
บริการอินเทอร์เน็ต 15168
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8077
บริการหนังสือวิชาการ 12007
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8315
บริการหนังสือวรรณกรรม 8851
บริการห้องหนังสือเด็ก 8587
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4405
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 8427
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 10831
บริการคลินิกสถิติ 7144
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 9755
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 14804
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20090
บริการหนังสือสำรอง 8927
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10824
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 14137
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11070
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 12056
บริการจองหนังสือ 12745
บริการสารสนเทศตามคำขอ 9953
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15022
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 14719
บริการสารสนเทศ 15371
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 15572
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 12960
บริการยืม-คืน 48014
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 61871
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 322910
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 12200