หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 8053
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9680
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7777
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 7019
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6932
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8746
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 7012
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 7140
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7902
บริการตู้รับฝากของ 8092
บริการถ่ายเอกสาร 8911
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 34466
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7575
บริการเคเบิ้ลทีวี 7898
บริการโสตทัศนวัสดุ 8984
บริการอินเทอร์เน็ต 17277
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9316
บริการหนังสือวิชาการ 13705
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9727
บริการหนังสือวรรณกรรม 10339
บริการห้องหนังสือเด็ก 10115
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4835
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9855
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 12481
บริการคลินิกสถิติ 8541
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 11523
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16703
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 21856
บริการหนังสือสำรอง 10462
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12387
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 16357
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12582
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 14450
บริการจองหนังสือ 14735
บริการสารสนเทศตามคำขอ 11008
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 16891
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 16996
บริการสารสนเทศ 17435
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 17520
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14679
บริการยืม-คืน 52616
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 68428
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 338095
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 14075