หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7596
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9073
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7245
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6643
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6558
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8057
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6589
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6719
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7440
บริการตู้รับฝากของ 7518
บริการถ่ายเอกสาร 8206
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 30913
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7162
บริการเคเบิ้ลทีวี 7439
บริการโสตทัศนวัสดุ 8475
บริการอินเทอร์เน็ต 16484
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8929
บริการหนังสือวิชาการ 13108
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9176
บริการหนังสือวรรณกรรม 9740
บริการห้องหนังสือเด็ก 9485
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4662
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9291
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11842
บริการคลินิกสถิติ 8054
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10797
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15989
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 21131
บริการหนังสือสำรอง 9899
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11817
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15585
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12015
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 13387
บริการจองหนังสือ 13960
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10865
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 16139
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 16074
บริการสารสนเทศ 16603
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 16770
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14021
บริการยืม-คืน 50707
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 65784
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 331693
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13297