หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5420
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6445
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 5100
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4526
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4532
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5592
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4545
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4628
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5267
บริการตู้รับฝากของ 5317
บริการถ่ายเอกสาร 5758
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 19531
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5114
บริการเคเบิ้ลทีวี 5265
บริการโสตทัศนวัสดุ 6125
บริการอินเทอร์เน็ต 13466
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6788
บริการหนังสือวิชาการ 10547
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7106
บริการหนังสือวรรณกรรม 7661
บริการห้องหนังสือเด็ก 7264
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4045
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7133
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9441
บริการคลินิกสถิติ 5898
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8361
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 13246
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 18454
บริการหนังสือสำรอง 7660
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9565
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 12128
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9680
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 10345
บริการจองหนังสือ 11143
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8663
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 13429
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12792
บริการสารสนเทศ 13744
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13901
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11588
บริการยืม-คืน 43776
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 56738
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 311754
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10669