หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6066
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 7217
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 5714
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5110
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5122
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 6299
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5056
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 5208
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5835
บริการตู้รับฝากของ 5854
บริการถ่ายเอกสาร 6400
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 22458
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5605
บริการเคเบิ้ลทีวี 5804
บริการโสตทัศนวัสดุ 6735
บริการอินเทอร์เน็ต 14226
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 7356
บริการหนังสือวิชาการ 11132
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7620
บริการหนังสือวรรณกรรม 8166
บริการห้องหนังสือเด็ก 7857
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4180
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 7761
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 10079
บริการคลินิกสถิติ 6478
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8972
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 13892
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 19141
บริการหนังสือสำรอง 8216
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10121
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 13040
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 10286
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 11142
บริการจองหนังสือ 11848
บริการสารสนเทศตามคำขอ 9195
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 14100
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 13661
บริการสารสนเทศ 14406
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 14643
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 12226
บริการยืม-คืน 45763
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 59095
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 316554
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 11341