หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7774
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 9348
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 7465
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6799
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6716
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 8338
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6763
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6905
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7642
บริการตู้รับฝากของ 7751
บริการถ่ายเอกสาร 8501
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 31748
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 7344
บริการเคเบิ้ลทีวี 7633
บริการโสตทัศนวัสดุ 8689
บริการอินเทอร์เน็ต 16823
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 9096
บริการหนังสือวิชาการ 13359
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9411
บริการหนังสือวรรณกรรม 9989
บริการห้องหนังสือเด็ก 9726
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4723
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9566
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 12085
บริการคลินิกสถิติ 8273
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 11119
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 16270
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 21438
บริการหนังสือสำรอง 10108
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 12054
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15912
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 12276
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 13756
บริการจองหนังสือ 14259
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10924
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 16408
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 16444
บริการสารสนเทศ 16921
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 17075
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 14302
บริการยืม-คืน 51370
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 66664
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 332916
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 13568