หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 7331
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 8751
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6979
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 6395
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 6303
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 7730
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 6319
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 6459
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 7163
บริการตู้รับฝากของ 7227
บริการถ่ายเอกสาร 7865
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 28994
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 6893
บริการเคเบิ้ลทีวี 7160
บริการโสตทัศนวัสดุ 8183
บริการอินเทอร์เน็ต 16055
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 8671
บริการหนังสือวิชาการ 12775
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8866
บริการหนังสือวรรณกรรม 9465
บริการห้องหนังสือเด็ก 9195
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4593
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 9034
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 11515
บริการคลินิกสถิติ 7749
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 10466
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 15643
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 20814
บริการหนังสือสำรอง 9617
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 11505
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 15129
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 11709
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 12939
บริการจองหนังสือ 13609
บริการสารสนเทศตามคำขอ 10584
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 15789
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 15683
บริการสารสนเทศ 16215
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 16417
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 13663
บริการยืม-คืน 49899
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 64727
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 328303
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 12947