หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 6429
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 7639
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 6052
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 5439
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 5432
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 6660
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 5388
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 5538
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 6183
บริการตู้รับฝากของ 6219
บริการถ่ายเอกสาร 6774
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 24017
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 5941
บริการเคเบิ้ลทีวี 6187
บริการโสตทัศนวัสดุ 7132
บริการอินเทอร์เน็ต 14706
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 7730
บริการหนังสือวิชาการ 11595
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7944
บริการหนังสือวรรณกรรม 8524
บริการห้องหนังสือเด็ก 8222
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 4271
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 8100
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 10476
บริการคลินิกสถิติ 6832
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 9384
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 14322
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 19638
บริการหนังสือสำรอง 8575
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 10476
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 13618
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 10679
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 11647
บริการจองหนังสือ 12313
บริการสารสนเทศตามคำขอ 9571
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 14512
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 14192
บริการสารสนเทศ 14887
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 15112
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 12595
บริการยืม-คืน 46927
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 60584
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 319695
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 11791