หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5093
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6039
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 4737
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4229
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4230
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5233
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4212
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4305
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 4948
บริการตู้รับฝากของ 4962
บริการถ่ายเอกสาร 5338
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 17430
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 4790
บริการเคเบิ้ลทีวี 4893
บริการโสตทัศนวัสดุ 5753
บริการอินเทอร์เน็ต 12882
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6459
บริการหนังสือวิชาการ 10134
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6753
บริการหนังสือวรรณกรรม 7315
บริการห้องหนังสือเด็ก 6854
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3949
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 6779
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9011
บริการคลินิกสถิติ 5571
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8005
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 12828
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 17944
บริการหนังสือสำรอง 7286
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9190
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 11561
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9314
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 9783
บริการจองหนังสือ 10687
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8318
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 12936
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12214
บริการสารสนเทศ 13269
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13397
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11126
บริการยืม-คืน 42434
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 54934
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 308066
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10219