หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บริการห้องสมุดในสวน 5212
บริการสื่อในรูปแบบดิจิตอล 6187
บริการสื่อฝึกภาษาในรูปแบบดิจิตอล 4870
บริการศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ 4352
บริการศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ 4347
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 5359
บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ มก. 4348
บริการศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 4432
บริการพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 5075
บริการตู้รับฝากของ 5091
บริการถ่ายเอกสาร 5508
บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม 17848
บริการให้ศึกษาดูงานห้องสมุดและหอประวัติ มก. 4924
บริการเคเบิ้ลทีวี 5039
บริการโสตทัศนวัสดุ 5904
บริการอินเทอร์เน็ต 13081
บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา : Subject Guide 6585
บริการหนังสือวิชาการ 10295
บริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6881
บริการหนังสือวรรณกรรม 7424
บริการห้องหนังสือเด็ก 6977
บริการสารสนเทศทางการเกษตร 3984
บริการลูกค้าสัมพันธ์ 6929
บริการพื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัย 9145
บริการคลินิกสถิติ 5692
บริการสอนการรู้สารสนเทศ 8138
บริการบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือใน Web OPAC 12987
บริการเรียนรู้คู่บันเทิง 18139
บริการหนังสือสำรอง 7430
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ 9342
บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ 11771
บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย 9445
บริการให้ยืมคอมพิวเตอร์พกพา 9982
บริการจองหนังสือ 10860
บริการสารสนเทศตามคำขอ 8447
บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) 13103
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 12411
บริการสารสนเทศ 13449
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 13589
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 11278
บริการยืม-คืน 42907
บริการยืมต่อด้วยตนเอง 55677
บริการจองใช้ทรัพยากรสำนักหอสมุด 309220
บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งานโดยระบบอัตโนมัติ 10377