academic facus Academic Facus เป็น 1 ใน  5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ที่เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2561 โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561
 

 
academic onefile 70 Academic Onefile  ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารกว่า 17000 ชื่อเรื่อง และเป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 8000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และอื่น ๆ

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561
 

 
academic search ultimate 50

Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete (ที่ สกอ. บอกรับ) เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ทีออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา เช่น ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ กภสัชวิทยา สัตวศาสตร์ และอื่น ๆ

ระยะเวลาทดลองใช้:1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561

 

 
China Academic JournalsFT China Academic Journals Full-text เป็น 1 ใน  5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ที่เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2561 โดยรวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561
 

 
China MastersmThesesFT China Masters' Theses Full-text เป็น 1 ใน  5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ที่เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล  3.2 ล้านบทความ

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561
 

 
China Doctoral DissertationsFT China Doctoral Dissertations Full-text  เป็น 1 ใน  5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ที่เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 โดยเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561
 

 
China Reference Works China Reference Works Online เป็น 1 ใน  5 ฐานของ CNKI (China National Knowledge Infrastructure) ที่เปิดให้ทดลองใช้ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2561 โดยเป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา  คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2561
 

 
ebsco dissertations EBSCO Open Dissertations ให้ข้อมูลวิทยานิพนธ์กว่า 500,000 รายการ จาก  25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งแต่ปี 1955- ปัจจุบัน

ระยะเวลาทดลองใช้: เม.ย. 2561-
 

 
fsta ebsco 30

FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
ฐานช้อมูลดัชนีและสาระสังเขปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทุกสาขา ให้ข้อมูลเอกสารมากกว่า 980,000 รายการ จากวารสารมากกว่า 4,600 ชื่อ ย้อนหลังถึงปี 1969

ระยะเวลาทดลองใช้ : 1 ต.ค. 2560 -31 ส.ค. 2561

 

  full text finder logo Full-Text Finder เครื่องมือตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ในฐานข้อมูลออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ หากวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebsco สามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้

ระยะเวลาทดลองใช้: ม.ค. 2559 - 
 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร.  2942 8616 ต่อ 215, 123 e-mail: libspch @ku.ac.th หรือ lib_services @ku.ac.th