academic onefile 70

Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลวาสารกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 8,000 ฉบับในสาขาสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศืลปะและสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2560


access english 50 Access English โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายผ่านช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนกำหนด Username และ Password ได้ผ่านเว็บไซต์ https://accessenglishnow.com/platform

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560

Books24x7 logo 40

Books24x7 เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) หนังสือเสียง (Audio Books) และวิดีโอ จากผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก อาทิ Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage, Jones and Bartlett, World Scientific, Kaplan, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ คอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา การสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านไอที วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล รวมถึงไฟล์ Video แนวคิดและวิธีการบริหารและจัดการหลากหลายสาขาวิชา เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Create Note, Share Link, Bookmark, Export และ Citationได้ พร้อมด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ โดยใช้งานบนมือถือและ Tablet ได้

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2560


EntrepreneurialStudiesSource logo 50 Entrepreneurial Studies Source แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยทางธุรกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสือ ข้อมูลอ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) และวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vector TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดของโลก)

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2560

  full text finder logo Full-Text Finder เครื่องมือตรวจสอบรายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ ในฐานข้อมูลออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลนั้นๆได้ หากวารสารนั้นๆอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท Ebsco สามารถสืบค้นลงไปถึงระดับบทความได้

ระยะเวลาทดลองใช้: ม.ค. 2559 - 

McGraw Hills

iG Library (Business Expert Press) ฐานข้อมูลด้านธุรกิจที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกผ่านงานเขียน บทความในวารสาร สิ่งพิมพ์ ตำรา หรือบทความเฉพาะในนิตยสาร อาทิเช่น Harvard Business Review เป็นต้น และครอบคลุมสาขาเกี่ยวกับ การสื่อสารภายในองค์กร, การควบคุมการบริหารองค์กร, ความเป็นผู้ประกอบการ, บัญชีการเงิน และการบริหารงานบุคคล เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 ภาษา พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย โดยใช้งานบน Platform “iGLibrary” แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 พ.ค.-30 ก.ย. 2560


Sci ref center Science Reference Center ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มจากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อได้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคอลเลกชั่นภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 2560

WORLD eBOOK LIBRARY2 World eBook Library (WEL) เป็นฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์กว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

ระยะเวลาทดลองใช้: 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 2560


**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูลทดลองใช้ได้ที่ ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด โทร.  2942 8616 ต่อ 215, 123 e-mail: libspch @ku.ac.th หรือ lib_services @ku.ac.th