20210112 bannerlibservice
freshy81 20210729 Welcome Grads 2564 003


banner covid220210915 button service01
Science DirectSageEconlitKnovelAIPProquestScopusSciFinderWileyWestlawฺBusiness Source CompleteASMEAPSTDC

 QuickLinkh 15QuickLinkh kukrQuickLinkh archives  QuickLinkh talk QuickLinkh activuties QuickLinkh Recovered 07Untitled 3 hall of fame

service close

bannerp

eBook Pru

New E-Book จากคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบนิเวศพื้นที่พรุ: เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการประเมินมูลค่าเพื่อการอนุรักษ์
สามารถอ่านได้ที่ >> https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/search_detail/result/411071
โดย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผลงาน E-Book จากแรงบันดาลใจของ ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ เมื่อได้ทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุ “พื้นที่พรุ” หรือ “ป่าพรุ” ที่มีอยู่บนโลกเพียงประมาณร้อยละ 3 กระจายอยู่ใน 180 ประเทศ แม้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่ำ แต่เป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมด้วยการอนุรักษ์ป่าพรุเป็นทางออกที่เร็วที่สุดในการรับมือและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อโลกปัจจุบัน

 

  ทำความเข้าใจระบบนิเวศพื้นที่พรุในมิติด้านเศรษฐศาสตร์ แนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่า แนวนโยบายและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นพี่พรุ โดยผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาก่อน

สามารถอ่านผลงานอื่นๆ ของ ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ ได้ที่ คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/researcher2/researchDetail/5386


 คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUKR) เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้และได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

บุคลากร มก. สามารถบันทึกผลงานของตนเอง เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ >> https://www.facebook.com/102896368272701/posts/265801651982171/
ร่วมกันบันทึกผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับการอ้างอิง และให้ประชาชนและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

Books Recommendation

 • หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Suvarnabhumi Terra Incognita สุวรรณภูมิ ภูมิอารยาธรรมเชื่อมโยงโลก

  หนังสือชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: Suvarnabhumi Terra Incognita สุวรรณภูมิ ภูมิอารยาธรรมเชื่อมโยงโลก

 • เอนไซม์ในอาหาร

  เอนไซม์ในอาหาร

 • คนการเมือง

  คนการเมือง

 • Strengthening resilience in post-disaster situations : stories, experience and lessons from South Asia

  Strengthening resilience in post-disaster situations : stories, experience and lessons from South Asia

 • การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ล้ม ลุก เรียน รู้

  ล้ม ลุก เรียน รู้

 • ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย

  ความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย

 • คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

  คิด เขียน สร้าง นิทานและหนังสือสำหรับเด็ก

 • การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี

  การออกไปลงทุนในต่างประเทศของประเทศไทย : ผลกระทบและนโยบายที่พึงมี

 • โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น

  โอกาสแห่งอนาคต เป็นของคนเข้าใจเศรษฐกิจเท่านั้น

News & Events

1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri