นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. นิสิตระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยการโอนข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรประจำตัวนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด
 2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ลูกจ้างประจำ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อขอใช้บริการสำนักหอสมุด
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และใบรับรอง
  การชดใช้ค่าเสียหาย (ลงนามโดยข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าฝ่ายงานขึ้นไป)

บุคคลภายนอก (แบบรายปี มีสิทธิ์ยืมหนังสือ)


1. บุคคลทั่วไป

 1.   ค่าธรรมเนียมสมาชิก 2,000 บาท/ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2.  หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

2. นิสิต นักศึกษา

 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,000 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

3. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 500 บาท/ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาบัตร และลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง

4. ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท
 2. หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการเดิม


*** โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับเงินค่าประกันสิ่งพิมพ์คืน เมื่อยกเลิกจากการเป็นสมาชิก***

บุคคลภายนอก (แบบรายปี ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ)

 1. บุคคลทั่วไป ค่าธรรมเนียมสมาชิก 800 บาท/ปี
 2. นิสิต นักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 บาท/ปี
 3. ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์/นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าใช้บริการฟรี

 

Download แบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทบุคลากร มก. / บุคคลภายนอก
Download แบบฟอร์มใบรับรองหนี้สิน


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website