จากการประชุมผู้บริหารห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติให้กำหนดราคากลาง/ราคามาตรฐานทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่สมาชิกห้องสมุดทำสูญหายระหว่างการยืมและในกรณีการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด

icon ค่าธรรมเนียม


หมายเหตุ

     ข้อตกลงนี้ใช้ทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดใดไม่ใส่ราคาในระเบียนข้อมูล ระบบ Millennium จะดำเนินการดึงราคากลางที่กำหนดไว้เป็นผลลัพธ์ในการแจ้งค่าปรับผู้ที่ทำหนังสือห้องสมุดสูญหายระหว่างการยืม


ข้อตกลงเกณฑ์กำหนดราคามาตรฐาน / ราคากลางของทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์


กรณีที่ 1 ผู้ใช้บริการทำหนังสือสูญหาย

 1. หนังสือมีมูลค่าเป็นตัวเงิน
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
  หนังสือ (ภาษาไทย) = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาหนังสือ
  หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) = ราคาซื้อหนังสือ + ค่าดำเนินการ (150) + 0.5 เท่าของราคาหนังสือ
 2. หนังสือไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน (รับบริจาค)
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคากลาง (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ*
  วิทยานิพนธ์ (Thesis) = ราคากลาง 1,000 + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  สารนิพนธ์ (IS) = ราคากลาง 1,000 + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  ค่าธรรมเนียมการปรับ = ราคา (ประเมิน) + ค่าดำเนินการ (จัดซื้อ/วิเคราะห์) + ค่าปรับ
  หนังสือ (ภาษาไทย) = ราคาประเมิน (600) + ค่าดำเนินการ (150) + 1 เท่าของราคาประเมิน
  หนังสือ (ภาษาอังกฤษ) =ราคาประเมิน (1,600) + ค่าดำเนินการ (150) +1 เท่าของราคาประเมิน

** กรณีหนังสือภาษาอังกฤษที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินผู้ปฏิบัติงานสามารถคิดราคาให้สูงกว่าราคาประเมินได้

 

หมายเหตุ!!

* ค่าปรับ ในที่นี้หมายถึง ค่าปรับที่ผู้ใช้ทำความเสียหายอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้รายอื่นไม่มีโอกาสใช้หนังสือเล่มที่สูญหาย ทั้งนี้ไม่นับรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง


กรณีที่ 2 ขอถ่ายสำเนาระหว่างห้องสมุด

ค่าธรรมเนียมถ่ายสำเนา = จำนวนหน้า x 2 บาท


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website