สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดมาพร้อมๆกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 โดยในระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แนะนำให้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนั้นมีฐานะเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงเกษตรและห้องสมุดของกรมเกษตรเข้าด้วยกัน

พ.ศ.2494

     ได้รวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและห้องสมุดของกรมเกษตร เรียกว่า “ห้องสมุดกลาง” องค์การความร่วมมือทางการบริหารระหว่างประเทศ (ICA) ได้ส่งนางมาร์เบล ไรท์มาช่วยจัดห้องสมุดภารกิจสำคัญที่นางไรท์ได้ดำเนินการ คือการนำระบบการจัดหมู่หนังสือของรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) มาใช้ในการจัดหนังสือของห้องสมุดกลางบางเขนซึ่งเป็นการวางรากฐานของการจัดหมวดหมู่หนังสือในระบบนี้อาจกล่าวได้ว่าห้องสมุดกลางบางเขนเป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้

พ.ศ.2496

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารห้องสมุดกลางแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่หลังตึกพืชพรรณเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2496 และห้องสมุดกลางได้รับการยกฐานะเป็นแผนกห้องสมุด

พ.ศ.2499

      ห้องสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นทางการเป็นแผนกห้องสมุด สำนักงานเลขานุการกรม กรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2508

     ได้ย้ายห้องสมุดกลางมาอยู่ที่อาคารเอกเทศสูง 3 ชั้น (ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์) มีพื้นที่ 1,638 ตารางเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 และมีพิธีเปิดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยนายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ใช้ชื่ออาคารว่าหอสมุดกลาง

พ.ศ. 2515 -2518

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาก่อสร้างอาคารหอสมุดกลางหลังใหม่ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน)นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศครุภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนามีผู้ที่มีบทบาทสำคัญนอกเหนือจาก ผศ.ดรุณา สมบูรณกุล ผู้บริหารในขณะนั้นแล้วยังมี Dr. Dorothy Parkerผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มาช่วยวางแผนและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาห้องสมุดตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.– 31 พ.ค. 2517  และMr. J.R. Blanchard อดีตผู้อำนวยการห้องสมุด Shields Library แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเดวิสสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2517- 24 ก.พ. 2518

พ.ศ. 2518

     มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนฝึกงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลกโดยใช้ระยะเวลาฝึกงาน 6 เดือนบรรณารักษ์ที่ได้รับทุนคือ นางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ฝึกงานด้านเอกสารและวารสาร และ นางสมบูรณ์ ไทรแจ่มจันทร์ฝึกงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเดวิสสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2520

     หอสมุดกลางได้รับการยกฐานะจาก “แผนกห้องสมุด” เป็นสำนักหอสมุดมีฐานะเทียบเท่าคณะ สำนัก สถาบันของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 โดยมี ผศ.ดรุณา สมบูรณกุลเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสำนักหอสมุดการบริหารงานของสำนักหอสมุดแบ่งงานออกเป็น 5ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารสำนักงานฝ่ายงานเทคนิค ฝ่ายบริการผู้ใช้ ฝ่ายวารสารและเอกสาร และฝ่ายห้องสมุดสาขาโดยได้จัดรูปแบบการบริหารห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะเป็นแบบศูนย์รวม (Centralization)

พ.ศ. 2522

     การก่อสร้างอาคารหอสมุดกลางหลังใหม่ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน)ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยโดยอาคารสำนักหอสมุดวิทยาเขตบางเขนได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน 28 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2522 (พื้นที่ใช้สอย 6,700 ตารางเมตร)ส่วนอาคารห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสนได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 12 ล้านบาท เริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2521 สร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2522

พ.ศ. 2523

     ย้ายห้องสมุดจากอาคารหอสมุดกลางมายังอาคารหลังใหม่ซึ่งได้รับชื่ออาคารว่าอาคารช่วงเกษตรศิลปการ หรืออาคารสำนักหอสมุดเปิดให้บริการมาถึงปัจจุบัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2523 ได้รับมอบหมายจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้เป็นศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (Thai National AGRIS Centre) เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในระบบสารสนเทศเกษตรนานาชาติ (AGRIS FAO) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก IDRC (International Development Research Center) มีหน้าที่รวบรวมข้อสนเทศด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องและส่งดรรชนีข้อสนเทศเหล่านี้เผยแพร่ในดรรชนีวารสารร่วมกับศูนย์ข้อมูลของประเทศต่างๆ รวม 127 ประเทศนอกจากเผยแพร่เป็นตัวเล่มแล้วยังเผยแพร่ข้อมูลในรูปซีดีรอมและออนไลน์

พ.ศ. 2524

     ศูนย์พัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศ (International Development Research Center-IDRC) สนับสนุนให้สำนักหอสมุดจัดตั้งศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (International Buffalo Information Center-IBIC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบือและเผยแพร่งานวิจัยแก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปและเน้นการให้บริการโดยเฉพาะกระบือที่ใช้งาน (water buffalo หรือ swamp buffalo)

พ.ศ. 2529

     สำนักหอสมุดได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์มีข่ายงานด้านการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุดศูนย์เอกสารของหน่วยงานในระดับกรม กอง กระทรวงที่มีบทบาทด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสถาบันการศึกษาทั้งระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารนิเทศจากแหล่งต่างๆเป็นสื่อกลางและเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2535

     สำนักหอสมุดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำบัตรรายการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ฝ่ายห้องสมุดสาขา และฝ่ายวารสาร

พ.ศ. 2539

     สำนักหอสมุดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุดและทำบัตรรายการ ฝ่ายวารสาร ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ฝ่ายบริการ ฝ่ายห้องสมุดสาขา และฝ่ายสารนิเทศ

พ.ศ. 2542

     โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักหอสมุดแบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการยืมคืน ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุดสาขา และฝ่ายหอสมุดกลางกำแพงแสน

พ.ศ. 2543

     เริ่มให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายฐานข้อมูลแรกที่เริ่มจัดหามาให้บริการ คือ ฐานข้อมูล Science Direct

พ.ศ. 2544

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ศูนย์เครือข่าย AGRIS ที่มีผลงานและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสารสนเทศด้านการเกษตรของ AGRIS / FAO

พ.ศ. 2546

      สำนักหอสมุดได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงการการบริหารโดยแบ่งออกเป็น 9 ฝ่าย คือ สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ฝ่ายห้องสมุดสาขา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายหอสมุดกลาง กำแพงแสน

 พ.ศ. 2547

     ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยเชื่อมต่อกับอาคารช่วงเกษตรศิลปการและสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2548

      สำนักหอสมุดปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และขอจัดตั้ง สำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ จัดตั้ง สำนักหอสมุด กำแพงแสน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารจัดการของวิทยาเขตกำแพงแสน มีฐานะเทียบเท่าคณะ   ต่อมาสำนักหอสมุดจึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่โดยแบ่งออกเป็น 8 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการ และฝ่ายห้องสมุดสาขา

พ.ศ. 2549

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารการเรียนรู้ว่า “เทพรัตน์วิทยาโชติ” ซึ่งมีความหมายว่าอาคารที่รุ่งเรืองด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ

พ.ศ. 2551

     สำนักหอสมุดได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักหอสมุดอีกครั้ง ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยแบ่งให้เหลือ 6 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ. 2552

     ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเดิม) จำนวน 40 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

     เปิดให้บริการ Research Square พื้นที่นั่งอ่านเพื่อการค้นคว้าวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจากสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรม     การให้บริการประจำปี 2552

พ.ศ. 2553 

     สำนักหอสมุดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน (BEAT 2010) หรือ Building Energy Award of Thailand : BEAT ให้เป็น 1 ใน 16 อาคารชั้นนำที่เข้าแข่งขันการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 1 ปี (มิถุนายนพ.ศ. 2553 – มิถุนายน พ.ศ. 2554) ผ่านสื่อออนไลน์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอาคารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบางส่วนและเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานโดยมีสถาบันวิศวกรรมพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาผลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสให้สำนักหอสมุดได้ปรับปรุงอาคารทั้งสองหลังครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอาคารช่วงเกษตรศิลปการที่มีการจัดโซนนิ่งพื้นที่การจัดเก็บสิ่งพิมพ์และพื้นที่นั่งอ่านให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโคมไฟที่มี Sensor เป็นระบบควบคุมการ เปิด – ปิดโคมไฟส่องสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานพร้อมกับการคัดแยกหนังสือเพื่อให้สะดวกต่อการใช้และการบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการ ได้แก่การคัดแยกหนังสือที่มีเนื้อหาเน้นวิชาการและหนังสือที่มีเนื้อหาไม่เน้นวิชาการออกจากกันและคัดแยกหนังสือวิชาการตามช่วงปีใหม่และเก่าให้จัดเก็บไว้แยกกัน ได้แก่ หนังสือที่มีการจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) เป็นต้นไป จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 1 สำหรับหนังสือที่มีปีพิมพ์เก่ากว่าปี ค.ศ. 2001 จัดเก็บและให้บริการที่ชั้น 3

พ.ศ. 2554

     ดำเนินการปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลปการในโครงการ BEAT 2010 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2554

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชนและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับรางวัลชมเชยประเภทรายกระบวนงาน ในผลงานเรื่อง “การเรียนรู้ด้านเกษตรผ่าน e-Book” ณหอประชุมกองทัพเรือ

พ.ศ. 2555

     พิธีเปิดห้อง Eco-Library ห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเป็นห้องสมุดต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อความรู้และการสัมผัสจริงจากงานออกแบบสร้างสรรค์บนเส้นทางสีเขียว

     พิธีเปิดบริการคลังหนังสือพระราชนิพนธ์และคลังหนังสือ มก. ณ ชั้น 3 อาคารช่วงเกษตรศิลปการและพิธีเปิดบริการ KU Alumni Service ณ ห้อง Eco-Library ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ

  สำนักหอสมุดเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะหน่วยงานผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี 2554 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

     ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเข้ารับรางวัล BEAT 2010 รางวัลด้านการมีส่วนร่วมกลุ่มอาคารประเภทมหาวิทยาลัย กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารักษ์ชลธาร์นนท์ ประธานมอบรางวัลการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEAT AWARDS (Building Energy Awards of Thailand) ในพิธีประกาศผลรางวัลการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทย BEAT AWARDS ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์

     สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติให้โอนย้ายหอจดหมายเหตุ ซึ่งเดิมสังกัด สำนักงานอธิการบดีมาเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักหอสมุด โดยมีสถานะเทียบเท่าฝ่าย ดังนั้นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักหอสมุดจึงประกอบด้วย 7 ฝ่าย ได้แก่สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการ และฝ่ายหอจดหมายเหตุ

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเยี่ยมประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ในผลงานเรื่อง “เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย e-Book ด้านการเกษตร” จัดโดยสำนักประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     พิธีเปิดห้องสมุดในสวน ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

     สำนักหอสมุดได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 6 ซึ่งได้รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล

พ.ศ. 2556

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก.ให้กับสำนักหอสมุด โดยพิจารณาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดจะมุ่งมั่นพัฒนาบริการต่อไปดังคำขวัญที่ว่า “บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยวิชาการ” และนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาโครงการคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการอ่านทุกที่ใน มก. ต่อไป

     พิธีเปิดโครงการอ่านทุกที่ใน มก. (Read@ku) เพื่อสนับสนุนให้นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีนิสัยรักการอ่านโดยเป็นหนึ่งในโครงการบริการเชิงรุกที่สำนักหอสมุดใช้เงินสนับสนุน 1 ล้านบาท ที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยโดยมีหนังสือที่หลากหลายไว้บริการตามจุดต่างๆ ในระยะที่ 1 ดังนี้

  1. ใต้อาคารสารนิเทศ 50 ปี มีจุดบริการ 2 จุด
  2. โรงอาหารกลาง 1 (บาร์ใหม่) มีจุดบริการ 1 จุด
  3. โรงอาหารกลาง 2 (สม.ก.) มีจุดบริการ 1 จุด
  4. ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณหน้ากองยานพาหนะอาคารและสถานที่ (ประตูวิภาวดี) มีจุดบริการ 1 จุด
  5. ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ มีจุดบริการ 1 จุด
  6. ป้ายจอดรถวิทยาเขต บริเวณศาลาหกเหลี่ยม มีจุดบริการ 1 จุด
  7. ด้านข้างอาคารสำนักหอสมุด ใกล้จุดรอรถวิทยาเขต หน้าอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติมีจุดบริการ 1 จุด

     สำนักหอสมุดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศผลงาน "บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว : ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Eco-Library)”

 พ.ศ. 2557

     สำนักหอสมุดได้เริ่มดำเนินงานในเรื่อง เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ขึ้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน ดำเนินกิจกรรม ความรู้ต่างๆในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดมีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

     สำนักหอสมุดได้จัดอบรม Green Library : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรก พร้อมกับมีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว จากหน่วยงานต่างๆ และได้มีการเปิด ศาลาอนุรักษ์พลังงาน ณ บริเวณ ชั้น 2 ของอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

     สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานนำร่องของมหาวิทยาลัยในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon footprint of organisation) ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ ซึ่งส่งผลให้สำนักหอสมุด มก. เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักหอสมุดได้รับมอบประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอนและการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรับมอบประกาศนียบัตรการชดเชยคาร์บอนในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     สำนักหอสมุด ได้รับรางวัลคุณภาพจากโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557จำนวน 2 รางวัลจากหัวข้อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จำนวน 2 ผลงาน คือ “การดำเนินงานจากข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ” และ จากผลงาน “ระบบห้องสมุดจินดามณี”

พ.ศ 2558

     พิธีเปิดโครงการคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิทรรศการหอพักนิสิต ( หอ 2) ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website