ประธานกรรมการ
นางวนิดา ศรีทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      

 

นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์

นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นางสาววาทินี เขมากโรทัย
รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร

 


นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศนางสาวศศินพร นาคเกษม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศนายสิงห์ทอง ครองพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษานางสาวกิตติยา ขุมทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการนางสาวพฎา พุทธสมัย
หัวหน้าหอจดหมายเหตุนางกาญจนา วสุสิริกุล
เลขานุการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website