housing project

การพัฒนาโครงการจัดสรร / กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563

หนังสือ การพัฒนาโครงการจัดสรร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้และวิธีการพัฒนาโครงการจัดสรรที่ทันสมัย โดยสอดแทรกแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เขียน เนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอนการพัฒนา
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบ การจัดกาที่ดิน การออกแบบวางผังจัดสรร การออกแบบผลิตภัณฑ์การจัดทำงบประมาณโครงการ การกำหนดราคาขาย การติดต่อประสานงานราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง
การก่อสร้างการตลาด การขาย การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพย์สินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Call No. HD1375 .ก19

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri