business analysis

คู่มือการวินิจฉัยธุรกิจและการกำหนดกิจกรรมแก้ไข / นิตยา วงศ์ธาดา, กรุงเทพฯ : น. วงศ์ธาดา, 2557

หนังสือ คู่มือการวินิจฉัยธุรกิจและการกำหนดกิจกรรมแก้ไข ประการด้วยโครงสร้างหลักสองส่วนคือ ขบวนในการวินิจฉัยธุรกิจ และขบวนการในการกำหนดกิจกรรมแก้ไข ซึ่งในส่วนกระบวนการวินิจฉัยธุรกิจ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การเลือกหน่วยธุรกิจที่มาวินิจฉัยอาการ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การเชื่อมโยงผลกระทบจากปัจจัยทั้งสอง และการจัดลำดับสำคัญของ
สาเหตุที่ส่งผลต่ออาการ ในส่วนการแก้ไข ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอดเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการแก้ไข ประเมิน
ว่ากิจกรรมที่นำมาแก้ไขจะทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นประโยชน์สร้างแนวทางการสร้างความสามาถในการแข่งขัน แก้ไขสาเหตุ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ฯลฯ

Call No. HD30.29 .น34

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri