independent org

องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง / นิยม รัฐอมฤต และ อุดม รัฐอมฤต, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดในการจัดตั้ง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรอิสระในประเทศไทย เพื่อเข้าใจถึง
พัฒนการและการจัดตั้งองค์กรอิสระ กระบวนการทำงานตามที่กำหนดไว้ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่ตาม
กฎหมายและระบบการเมือง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองคกรอิสระของปรเทศไทยให้มีความสมดุลในเชิงการปฏิบัติหน้าที่

Call No. JF1358.T35 .น361

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri