independent org

องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง / นิยม รัฐอมฤต และ อุดม รัฐอมฤต, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดในการจัดตั้ง บทบาท อำนาจ หน้าที่ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรอิสระในประเทศไทย เพื่อเข้าใจถึง
พัฒนการและการจัดตั้งองค์กรอิสระ กระบวนการทำงานตามที่กำหนดไว้ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่ตาม
กฎหมายและระบบการเมือง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองคกรอิสระของปรเทศไทยให้มีความสมดุลในเชิงการปฏิบัติหน้าที่

Call No. JF1358.T35 .น361

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website