social beware

การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย / ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี, นุชประภา โมกข์ศาสตร์, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563

หนังสือ การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชน ซึ่งหมายถึงคนอายุ 15-24 ปี
ผลการศึกษาแบ่งตัวชี้วัดการรู้เท่าทันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การรับข้อมูลเข้า และ การส่งข้อมูลออก โดยการรับข้อมูลเข้าประกอบด้วย ดัชนี ทักษะการรับข้อมูล ทักษาการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล และการตระหนักในหน้าที่พลเมือง
ดัชนีในการส่งข้อมูลออก ประกอบด้วย ทักาาะการผลิตสื่อ การมีส่วนร่วม และการนำเสนอหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพราะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย

Call No. P96.M4 .ณ113

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri