decentalization

พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561 / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562

หนังสือ พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561 ได้อธิบายกระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยดดยเปลี่ยนจุดเน้น คือไม่ได้เป็นการมองการกระจายอำนาจผ่นบทบาทของตัวแสดงต่างๆ
แต่เป็นการมองผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมืองระดับชาติ กับการกระจายอำนาจหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยให้น้ำหนักกับบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ที่มีส่วนเอื้อให้กระบวนการกระจายอำนาจสามารถขับเคลื่อนและมีความก้าวหน้า เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องการกระจายอำนาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การก่อตัวของการปกครองท้องถิ่นที่รัฐมีบทบาทนำ
ในประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองหลัง พ.ศ. 2535 กับการตื่นตัวในเรื่องการกระจายอำนาจและความก้าวหน้าของการปกครองท้องถิ่นไทย การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยกับการหยุดชะงัก
ของการกระจายอำนาจด้วยการปฏิรูประบบราชการที่มองข้ามความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นการลดทอนบทบาทและความเข้มแข็งของนักการเมืองท้องถิ่น ทศวรรษความขัดแย้ง (พ.ศ. 2547-2557)
และผลกระทบต่อการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น และอำมาตยาธิปไตยรอบใหม่กับความถดถอยของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

Call No. JS7153.3.A3 .ศ462

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri