diaster management

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยแบบเบ็ดเสร็จ / สมพร คุณวิชิต, สงขลา : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561

ในปัจจุบันความรู้ด้านการจัดการสาธารณะภยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักปกครองทั้งหลาย ตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอ นายอำเภอ ไปจนถึงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมไปถึงตำแหน่งงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เหตุการณืน้ำท่วง แผ่นดินไหว และวิกฤติอื่นๆเกิดเพิ่มขึ้นมากทุกปี หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยแบบเบ็ดเสร็จ เช้น พัฒนาการของศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติใน
แต่ละทศวรรษจนปัจจุบัน หลักการและแนวทางการลดผลกระทบจากภัย มาตรการลดผลกระทบจากภัยและข้อควรคำนึงเกี่ยวกับมาตรการ การเตรียมความพร้อมเพื่อลดภัยพิบัติ เช่นการกำหนเกรอบแนวทาง
บทบาทหน้าที่ของส่วนงานต่างๆในการเตรียมความพร้อมการรับมือกับภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมภัยพิบัติ การแบ่งระดับเหตุการณ์ การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ความต้องการในช่วง
ภัยพิบัติ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงานจัดการ และกลุ่มงานการปกป้องประชาชน และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

Call No. HV553 .ส16

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri