country stability

ความมั่นคงในเอเชียตะวันออก : เมื่อจีนแกร่ง อเมริกากร้าว / สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 
ปทุมธานี : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตยิ่ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอำนาจ ที่กำลงัปรับย้ายขั้วจากอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจตะวันตก
ยุโรปและสหรัฐอเมริกามาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังขยายอิทธิพลและบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจยุโรปและสหรัฐอเมริการกำลังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจส่ง
ผลให้อำนาจและอิทธิพลลดลง หนังสือ ความมั่นคงในเอเชียตะวันออก : เมื่อจีนแกร่ง อเมริกากร้าว เล่มนี้เป็นหนังสือที่ปรับมาจากงานสัมมนา "เอเชียตะวันออกในปี 2016 และ2017 เนื้อหาเน้นเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมความมั่นคงในเอเชียตะวันออก ในศตวรรษที่ 21 โดยวิเคราะห์ 3 ประเด็น คือ วิเคราะห์ภูมิทัศน์ยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะการทะยานขึ้นของจีน วิเคราะห์สถาปัตยกรรมความ
มั่นคงในเอเชียตะวันออก และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทั้ง ความขัดแย้งตลอดจนโอกาสและความท้าทาย

Call No. JZ6009.E18 .ค17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri