2migrain

ไมเกรนและโรคปวดศีรษะอื่นๆ / กัมมันต์ พันธุมจินดา ผู้เขียน, กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2563

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการปวดหัว อาการของโรคไมเกรน ผลกระทบต่อผู้ป่วย บุคคลรอบข้าง และสังคมโดยรวมแนวทางการรักษาป้องกัน ปัญหาของผู้ป่วย
และข้อแนะนำในการดูแลรักษาตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะสามารถควบคุมอาการและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ปกติ

Call No. RC392 .ก116

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri