dairy herd management

การจัดการฝูงโคนม / จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, นครปฐม : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561

เนื้อหาของหนังสือ การจัดการฝูงโคนมเล่มนี้ มุ่งเน้นเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดาการฝูงโคนม โดยเฉพาะการจัดการเพื่อลดผลกระทบของภุมิอากาศร้อนชื้นต่อผลิต
ภาพการผลิตของฝูงโคนมเป้นสำคัญเนื้อหาครอบคลุมสถานการณืการผลิตน้ำนมดิบ การจัดการฝูงโคนนมและปัญหาเลี้ยงโคนมในประเทศไทย โรงเรือนโคนมและการจัดการ การ
บันทึก การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลโคนม การคัดเลือกพันธุกรรมโคนม อาหารโคนมและการจัดการ การคำนวณสูตรอาหารสำหรับโคนมที่เลี้ยงในภูมิอากาศร้อนชื้น การจัดการการอักเสบและการจัดการโรคทางกระบวนการสร้างและสลายโภชนะการจัดการความสมบูรณ์พันธุ์โคนม รวมทั้งการควบคุมคุณาพน้ำนม

Call No. SF239 .จ371 2561

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri