againt court

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ" / โดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ" เล่มนี้ประกอบด้วยข้อคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของศาลและการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ หลักการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ราชอาณาจักรสเปญ สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐเกาหลี การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่และการละเมิดอำนาจ
ศาลรัฐธรรมนูญไทย วิเคราะห์บทบัญญัติและข้อจำกัดของการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

Call No. K5266 .ร27

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
 

Statistics

1xbet casino siteleri kaçak bahis bahis siteleri