Mplus

โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

หนังสือ โปรแกรม Mplus กับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวโดยการเสนอมโนทัศน์เบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัยโมเดลสมการโครงสร้าง และมโนทัศน์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์สถิติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงหลักแนวคิดทางสถิติเข้ากับการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์แต่ละบทได้ขัดเจน
มีการนำเสนอขั้นการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพด้วย

Call No. H62 .ส453 2563

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri