silk fibroin

ไฟโบรอินไหม ชีววัสดุสำหรับงานวิศวกรรมชีวเวช / ศิริพร ดํารงค์ศักดิ์กุล, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

หนังสือ ไฟโบรอินไหม ชีววัสดุสำหรับงานวิศวกรรมชีวเวช เล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับไฟโบรอินไหม ตั้งแต่พื้นฐาน เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด โครงสร้างและสมบัติของเส้นไหมและไฟโบรอินไหม
โดยเน้นไหมจากหนอนไหม เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโปรตีนเส้นใยไฟโบรอินจากธรรมชาติเป็นชีววัสดุรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีการดัดแปรไฟโบรอินเพื่อให้มีสมบัติที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้
ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อและระบบนำส่ง ทั้งนี้ในปัจจุบันวัสดุทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ที่มีไฟโบรอินไหมเป็นส่วนประกอบยังคงมีน้อยมาก ทั้งที่มีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการพัฒนาไฟโบรอินไหม
เป็นวัสดุทางการแพทย์เชิงพาณิชย์

Call No. R856 .ศ37

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri