เศรษฐศาสตร์ครอบครัว / อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562

หนังสือ เศรษฐศาสตร์ครอบครัว เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัวในกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง และผู้ที่สนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ครอบครัวและการเงินในระดับครอบครัว เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจครอบครัว บทบาทของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การตราดและการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อครอบครัวซึ่งถือเป็นผู้บริโภคหลักในระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงบทบาทของกฎหมายและสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคที่มีต่อครอบครัว เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินในระดับครอบครัวได้แก่ บทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อครอบครัว การบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว การวางแผนการออม การลงทุน ภาษี และการประกันภัยของครอบครัวรวมไปถึงการจัดการด้านที่อยู่อาศัยและการจัดการด้านมรดก ตลอดจนความผันแปรทางเศรษฐกิจและผลของความผันแปรทางเศราฐกิจที่มีต่อครอบครัว

Call No. HQ519 .อ17

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri