ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562

หนังสือ ชีวสถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของชีวสถิติและโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมสุขภาพและการศึกษาทางระบาดวิทยา
ความหมายของและประเภทของสถิติ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ สมมติฐานและการกำหนดสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการ
หาตำแหน่งของข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางสถิติที่ใช้ในการกระจายของข้อมูล การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
Call No. QH323.5 .พ38

หนังสือน่าสนใจทั้งหมด


 
 
1xbet casino siteleri bedava bahis kaçak bahis superbetin yeni giriş casino siteleri